Καταστατικό του Συλλόγου


{jcomments off}

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΔΡΑ

 

 

α) Το Ιδρυθέν Σωματείο, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», έχει έδρα τον Δήμο Πειραιά. Η δραστηριότητα του επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Μπορεί ακόμη, τηρώντας τους Νόμους του Κράτους, να αναπτύξει δραστηριότητα και εκτός των ορίων αυτής.-

β) Το σωματείο έχει μια (1) σφραγίδα που φέρει τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» και το έτος ίδρυσης αυτού, την οποία έχει ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου.-

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2ον

α) Διατήρηση των δεσμών και σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Πειραιά.-

β) Το Σωματείο επιδιώκει την προαγωγή και συμβολή στη μουσική, τις τέχνες, τις επιστήμες και τον πολιτισμό.-

γ) Η συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Πειραιά αλλά και με άλλους φορείς του πολιτισμού.-

δ) Να συμμετάσχει σε συναντήσεις φεστιβάλ, πολιτιστικές και λαογραφικές εκδηλώσεις και να διαμορφώνει προτάσεις στα πλαίσια εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση των σκοπών του.-

ε) Μελέτες, έρευνες και καταγραφή υλικού.-

στ) Η βελτίωση του επιπέδου των Μουσικών Σπουδών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε άλλους Εκπαιδευτικούς χώρους και υποστήριξη του θεσμού των Μουσικών Σχολείων.-

ζ) Διατήρηση και μετάδοση της μουσικής και ιδιαίτερα της ελληνικής μουσικής παράδοσης.-

 

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 3ον

α) Συγγραφή βιβλίων και εγχειριδίων.-

β) Το Σωματείο, για την εκπλήρωση των σκοπών του πραγματοποιεί καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να γίνονται σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Πειραιά ή με τρίτους. Για την συνεργασία αυτή θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

γ) Συμμετοχή και προσφορά σε καλλιτεχνικά δρώμενα και η με κάθε μορφή συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.-

δ) Επιδιώκεται η διοργάνωση κάθε φύσης εκδηλώσεων και η συμμετοχή του Σωματείου σε δραστηριότητες αστικών εταιριών και εταιρικών ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα, με σκοπό, τα εκ των δραστηριοτήτων αυτών έσοδα να διαθέτει για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.-

ε) Επικουρική συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις του Μουσικού Σχολείου Πειραιά.-

στ) Για την εκπλήρωση των σκοπών και εκδηλώσεων του Σωματείου, επιδιώκεται η συγκρότηση διάφορων καλλιτεχνικών σχημάτων, ανάλογα με τις επιθυμίες των μελών αυτού και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ζ) Το Σωματείο, για την πραγματοποίηση των σκοπών και των εν γένει επιδιώξεων του χρησιμοποιεί όχι μόνο μέλη του, αλλά και άλλα άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις ή διαθέτουν ορισμένο ταλέντο.-

η) Το Σωματείο, μπορεί να εκδίδει έντυπα, ημερήσια ή περιοδικά, τα οποία θα μοιράζει στα μέλη του και σε τρίτους, θα μπορεί δε να επιδιώκει τη χρηματοδότησή του από κάθε δημόσιο ή/και ιδιωτικό οργανισμό ή φορέα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί επίσης να δημιουργεί μόνιμη έκθεση βιβλίων και άλλων αντικειμένων κυρίως από το χώρο της Μουσικής.-

θ) Η δημιουργία βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων και αναγνωστηρίων.-

ι) Η διοργάνωση εκδρομών και μουσικών φεστιβάλ.-

ια) Διατήρηση μουσικών οργάνων.-

ιβ) Λειτουργία δικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού φόρουμ.-

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 4ον

α) Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε κάτοχος

απολυτηρίου του Μουσικού Γυμνασίου Πειραιά ή του Μουσικού Λυκείου Πειραιά ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Επίσης κάθε πρώην μαθητής του που δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματίου. Τακτικά μέλη του Σωματίου που κατοικούν ή μένουν μόνιμα μακριά από την έδρα του, ονομάζονται αντεπιστέλλοντα.-

β) Αυτός που θέλει να εγγραφεί ως τακτικό μέλος, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση και πληρώνει σαν δικαίωμα εγγραφής και σαν ετήσια συνδρομή ένα προκαθορισμένο ποσό το οποίο εγκρίνεται στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Και τα δύο παραπάνω ποσά πληρώνονται ταυτόχρονα και μετά την έγκριση της εγγραφής του μέλους. Τμηματική καταβολή της ετήσιας συνδρομής δεν επιτρέπεται. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής αφορά το ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο καταβάλλεται, μπορεί δε να πληρωθεί και μέχρι τέλη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.-

γ)Στα πλαίσια των διαφόρων δραστηριοτήτων του Σωματείου είναι ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη που δεν έχει σχέση με τους εν γένει σκοπούς του.-

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5ον

α) Μέλος του Σωματείου που δεν εκπληρώνει τις έναντι αυτού οικονομικές του υποχρεώσεις για μία συνεχή διετία, μπορεί να διαγραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς άλλη ειδοποίηση, αρκεί μόνον η υπόμνηση ότι έγιναν στο υπό διαγραφή μέλος οι προσκλήσεις του για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις. Διαγράφεται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος που έχασε, τα από το νόμο και από το παρόν καταστατικό, προβλεπόμενα για την εγγραφή του προσόντα.-

β) Η Γενική Συνέλευση σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση μπορεί με απόφαση των δύο τρίτων τουλάχιστον της ολομέλειάς της, να διαγράφει κάθε μέλος του Συλλόγου που η συμπεριφορά του αντιβαίνει στους σκοπούς του Σωματείου, στον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Το μέλος που εναντίον του κινήθηκε η διαδικασία της διαγραφής, ειδοποιείται με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή κατοικία του δέκα μέρες πριν την παραπάνω συνεδρίαση, ώστε να μπορέσει να υποβάλλει σε αυτή τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς. Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους γνωστοποιείται εντός δέκα ημερών σε αυτό, από το Γενικό Γραμματέα με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή κατοικία του. Όποιο μέλος διαγραφεί με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να ξαναεγγραφεί μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.-

γ) Κάθε μέλος μπορεί ελεύθερα να αποχωρήσει από το Σωματείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ύστερα από έγγραφη αίτηση, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

 

 

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 6ον

α) Ενεργά μέλη θεωρούνται όσα από τα τακτικά μέλη δεν οφείλουν συνδρομές (ταμειακώς «εν τάξει») μέχρι και την τελευταία Γενική Συνέλευση. Τα μέλη αυτά μπορούν να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και μόνο αυτά έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων του Σωματείου, να εκλέγουν και να εκλέγονται.-

β) Για την νόμιμη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων, τον υπολογισμό απαρτίας ή της ενεργού δύναμης των μελών του Σωματείου, σε περίπτωση οποιασδήποτε νόμιμης ενέργειας, κατά τους όρους του καταστατικού και των διαφόρων περί Σωματείων Νόμων, υπολογίζονται πάντοτε τα ταμειακώς «εν τάξει» τακτικά μέλη (τα ενεργά μέλη).-

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 7ον

 

α) Πρόσωπα τα οποία συμβάλλουν πολύ σοβαρά στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, με πνευματική ή οικονομική προσφορά, μπορούν να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη αυτού από τη Γενική Συνέλευση.-

β) Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.-

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 8ον

 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να εγγράφει ως κοινωνικά μέλη για μία διετία που είναι δυνατό να ανανεώνεται μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών του Συλλόγου, τρίτους, που προσφέρουν υπηρεσίες ή συνδέονται με κάποιο τρόπο προς το Σύλλογο ή το Μουσικό Σχολείο Πειραιά.-

β) Τα κοινωνικά μέλη δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.-

 

 

ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Άρθρο 9ον

 

 

α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύσσει Δωρητή, οποιονδήποτε αποφασίσει και θεωρεί οτι έχει ενισχύσει το σωματείο χρηματικά ή υλικά.-

β) Τα ονόματα των Δωρητών αναγράφονται χωρισμένα σε ειδικά βιβλία. Το Σωματείο μπορεί να αποφασίσει και να αποδώσει ειδικές τιμές στα παραπάνω πρόσωπα, ανάλογα με την προσφορά τους.-

 

 

ΠΟΡΟΙ

 

Άρθρο 10ον

 

α) Οι πόροι του Σωματείου δεν μπορούν να διατεθούν για σκοπούς διάφορους από εκείνους που δεν αναγράφονται στο καταστατικό αυτού. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για τη διάθεση χρημάτων σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.-

β) Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από τα δικαιώματα εγγραφής και από τις συνδρομές των μελών, τα καθαρά έσοδα από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του Σωματείου τις διάφορες οικονομικές ενισχύσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε άλλο ποσό που θα εισρεύσει στο ταμείο του Σωματείου από οποιαδήποτε από τις άνω δραστηριότητές του.-

γ) Κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές υπέρ του Σωματείου, για ορισμένο σκοπό, γίνονται με ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του Σωματείου, τυχόν δε πρόσοδοι προερχόμενοι απ’ αυτά, διατίθενται αποκλειστικά και μόνον όπως ο διαθέτης ή ο δωρητής όρισε.-

δ) Ευνόητο είναι ότι τυχόν καταβληθείσα κληρονομιά υπέρ του Σωματείου, θα γίνεται δεκτή πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής, κατά τους όρους του σχετικού Νόμου.-

ε) Κάθε δωρεά προς το Σωματείο, οποιουδήποτε ποσού, γίνεται επώνυμα.-

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Άρθρο 11ον

 

α) Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου είναι το ανώτατο όργανο που αποφασίζει για κάθε θέμα και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για να:

1. Εγκρίνει τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Κρίνει τη απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη,

3. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

4. Τροποποιεί το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό και

5. Λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου συγκροτούνται από τα ενεργά μέλη αυτού. Αυτές διακρίνονται σε «Τακτικές», «Ειδικές» και «Έκτακτες».-

β) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, εκτός εάν με υποχρεωτική διάταξη νόμου ή αυτού του καταστατικού, ορίζεται διαφορετικά. Για τη λήψη αποφάσεων η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αποφασιστεί ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.-

γ) Όταν συγκεντρωθεί η Γενική Συνέλευση, με τη φροντίδα του Προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιουδήποτε Συνέδρου, εκλέγονται ένας Πρόεδρος, που διευθύνει τη συζήτηση και ένας Γραμματέας, που κρατά τα πρακτικά. Μετά αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης συντάσσονται με εποπτεία και ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος και τα υπογράφει μαζί με το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Η παράδοση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης γίνεται στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σε διάστημα εντός μίας (1) εβδομάδας.-

δ) Η Γενική Συνέλευση και μόνον αυτή μπορεί να αποφασίσει για τη διάθεση ποσού άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις κληροδοσιών υπό τρόπον.-

ε) Από τη Γενική Συνέλευση ανακηρύσσονται οι δωρητές του σωματείου, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

στ) Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται κατ’ αρχήν απόφαση φυσικά της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη λήψη της οποίας όμως απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των ενεργών μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.-

ζ) Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει όταν παρευρίσκεται το 50% συν ένα (1) των ενεργών μελών, αλλιώς αναβάλλεται και γίνεται μετά από μία εβδομάδα με τα ίδια θέματα, οπότε και υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 30% συν ένα (1) των ενεργών μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία αναβάλλεται εκ νέου η Γενική Συνέλευση και γίνεται μία εβδομάδα αργότερα με τα ίδια θέματα, οπότε και υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων ενεργών μελών.-

η) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πάψει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή ακόμη κι αν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί επίσης να μην εγκρίνει είτε ολικά είτε μερικά τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκθέτει αυτό με τη λογοδοσία.-

θ) Ως θέματα ημερησίας διάταξης μπορούν να γραφούν οποιαδήποτε ζητήματα που σχετίζονται με τους σκοπούς και τη δράση του Σωματείου. Μπορεί να γίνει προσθήκη θεμάτων μέσα στη Γενική Συνέλευση από οποιοδήποτε μέλος. Για τη σειρά των θεμάτων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.-

ι) Η Γενική Συνέλευση δίνει το δικαίωμα να τοποθετηθούν επί ειδικών θεμάτων που την απασχολούν, μη μέλη του Σωματείου χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.-

 

 

Άρθρο 12ον

 

α) Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, είναι εκείνες που γίνονται υποχρεωτικά κάθε διετία και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους, και έχουν σκοπό την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τον καθορισμό των γενικών γραμμών και πλαισίων του προγράμματος που θα ακολουθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή των άνω οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή) γίνεται πάντοτε από τη Γενική Συνέλευση και μάλιστα ταυτόχρονα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ή με οποιονδήποτε τρόπο εκλείψει ένα από τα όργανα αυτά (π.χ. με παραίτηση) δεν μπορεί να λειτουργήσει και το άλλο όργανο, οπότε γίνονται Γενικές αρχαιρεσίες για την ταυτόχρονη ανάδειξη και των δύο άνω οργάνων.-

β) Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κατά τις διατάξεις του Νόμου, για έγκριση του ετήσιου οικονομικού ισολογισμού, στην αρχή κάθε χρόνου. Τέτοιες Γενικές Συνελεύσεις (Ειδικές) δεν συγκαλούνται, όταν ο ετήσιος οικονομικός ισολογισμός και απολογισμός περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους όπου γίνονται Γενικές Αρχαιρεσίες.-

γ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που αυτό κρίνει αναγκαίο. Τέτοιες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά, εάν υποβληθεί σε αυτό έγγραφη δήλωση του ενός τρίτου (1/3) των ενεργών μελών του Σωματείου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα μέρες, από τότε που επεβλήθη η έγγραφη δήλωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις παραλάβει την έγγραφη αυτή δήλωση, την πρωτοκολλά αμέσως, αφού προηγούμενα εξετάσει εάν τα μέλη που επιθυμούν τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι ταμειακώς εν τάξει και αν ο αριθμός αυτών καλύπτει πράγματι το 1/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου κατά το χρόνο της υποβολής της άνω δήλωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει αμέσως εν προκειμένω οποιαδήποτε υπεύθυνη πληροφορία, δείχνοντας όλα τα σχετικά βιβλία του Σωματείου προς τα μέλη που επιθυμούν τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ωστόσο έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε θέμα, χωρίς να εξαιρείται και αυτό των Γενικών αρχαιρεσιών. Οι εισηγούμενοι τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να αναφέρουν ρητά το θέμα ή τα θέματα, εξ αιτίας των οποίων, κατά την κρίση τους, επιβάλλεται η έκτακτη Γενική Συνέλευση.-

δ) Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύει νομικά το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από αυτήν.-

ε) Η Γενική Συνέλευση είναι το ισχυρότερο όργανο του Σωματείου και είναι αρμόδιο να επιληφθεί οποιουδήποτε θέματος, για το οποίο δεν είναι ρητά αρμόδιο άλλο όργανο αυτού (του Σωματείου).-

 

Άρθρο 13ον

 

Προσκλήσεις για τις Τακτικές και Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις κοινοποιούνται με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Επίσης αναρτώνται σε εμφανή σημεία του Σωματείου, στο δικτυακό τόπο του Σωματείου και στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία όλων των μελών. Για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ισχύει χρόνος κοινοποίησης δέκα (10) ημέρες πριν, ενώ για τις εξ αναβολής δύο (2) ημέρες πριν. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση.-

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 14ον

 

α) Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, κατά σειράν επιτυχίας κατά τις αρχαιρεσίες, ενώ ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη οι τρεις πρώτοι μη επιτυχόντες υποψήφιοι. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ενεργά μέλη του Σωματείου. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών στο ψηφοδέλτιο είναι δέκα (10).-

β) Τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου το αργότερο 7 ημέρες πριν τις εκλογές. Υποψήφια μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι μόνο τα ενεργά μέλη, αλλά όχι τα αντεπιστέλλοντα. Μετά την προθεσμία αυτή ανακοινώνονται επίσημα οι υποψήφιοι και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο το αργότερο 5 ημέρες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.-

γ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει συγχρόνως με τη θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής.-

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη. Όλα τα μέλη αυτά προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο.-

ε) Εφ’ όσον για οποιονδήποτε λόγο παραιτηθούν τέσσερα (4) συνολικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με ταυτόχρονη είτε με περιοδική παραίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη και συγκαλείται Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.-

στ) Οι αρχαιρεσίες γίνονται από 3μελή εφορευτική επιτροπή με τρία αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση πριν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της οποίας προεδρεύει αυτός που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Η θέση κάθε μέλους που παραιτείται ή κωλύεται καταλαμβάνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

 

 

Άρθρο 15ον

 

α) Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κάθε φορά, συνέρχονται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή τους, ύστερα από πρόσκληση αυτού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τη Γενική Συνέλευση που τους εξέλεξε, προκειμένου να καταρτιστούν σε σώμα, με μυστική ψηφοφορία, αναδεικνύοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, ενώ οι υπόλοιποι 3 σύμβουλοι διατηρούν την ιδιότητα του απλού μέλους.-

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη αυτού. Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, ισχύει πάντα η αρχή της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου έχει διπλή ισχύ.-

δ) Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται και υπογράφονται από αυτό στην επόμενη συνεδρίασή του.-

ε) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουνε σε τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις θεωρούνται παραιτηθέντα, εκτός εάν υποβάλουν έγγραφη δικαιολογία, που θα κριθεί αρκετή από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

 

 

 

Άρθρο 16ον

 

α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, το συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.-

β) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιο κάθε αρχής, καθώς και σε κάθε άλλη σχέση αυτού. Ύστερα από πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε μέλος του, σαν εκπρόσωπο του Σωματείου σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση.-

γ) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας καθορίζουν μαζί τα θέματα της ημερησίας διάταξης για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσθέτει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με τους καταστατικούς σκοπούς του Σωματείου. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας υπογράφουν μαζί κάθε έγγραφο του Σωματείου και συντάσσουν τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Σωματείου στο τέλος κάθε χρόνου.-

δ) Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, μπορεί να κάνει ορισμένες, μη επιδεχόμενες αναβολή, ενέργειες οι οποίες ανακοινώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.-

ε) Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ο Πρόεδρος που μετέχει σε αυτήν θέλει να εισηγηθεί κάποιο θέμα.-

 

Άρθρο 17ον

 

α) Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει όλα τα έγγραφα του Σωματείου.-

β) Ο Γενικός Γραμματέας, σε συνεργασία με τον Ταμία, συντάσσουν γενικό ισολογισμό, κατά τη λήξη κάθε χρόνου.-

 

Άρθρο 18ον

 

α) Ο Ταμίας κάνει υπεύθυνα την ταμιακή διαχείριση, κάνει κάθε είσπραξη και πληρωμή, δυνάμει τριπλότυπων αποδείξεων και ενταλμάτων πληρωμών.-

β) Ο Ταμίας λογοδοτεί μπροστά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υποχρεούται να καταθέτει σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο όνομα του Σωματείου, κάθε χρηματικό ποσό πάνω από διακόσια ευρώ (200 €). Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αναλήψεις καταθέσεων γίνονται ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει τη διαδικασία.-

 

Άρθρο 19ον

 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί σε συνεδρίαση και αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη αίτησης προς εγγραφή μέλους ως και την διαγραφή αυτού σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των συνδρομών αυτού. Αποφασίζει να προτείνει στην Γενική Συνέλευση την Διαγραφή μέλους που έδρασε εναντίων των συμφερόντων του Σωματείου.-

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τον προγραμματισμό όλων των εκδηλώσεων, τελετών κλπ του Σωματείου.-

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε Γενικές Συνελεύσεις και κάνει κάθε ενέργεια που επιβάλλεται για την προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου.-

 

Άρθρο 20ον

 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, για ό,τι αυτό έκανε κατά τον χρόνο της θητείας του και εν συνεχεία επισημαίνει τα προς αντιμετώπιση επείγοντα μελλοντικά θέματα.-

β) Το κάθε Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθεί, καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του, τις γενικές κατευθύνσεις, οι οποίες καθορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε.-

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δυο μήνες ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, στην οποία αναφέρονται τα θέματα ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους, που θα αναφέρει και τα θέματα που θα συζητηθούν, τουλάχιστον δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει υποχρεωτικά σε πέντε μέρες και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίασή του είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.-

δ) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρευρεθούν άτομα τα οποία έχει καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση επί ειδικών θεμάτων.-

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 21ον

 

α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία της είναι διετής και λήγει με την με οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα που έχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

β) Μεταξύ των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν πρέπει να υπάρχει συγγένεια μέχρι και δευτέρου (β΄) βαθμού.-

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει γνώση της ταμειακής διαχείρισης κατά περιόδους. Υποχρεωτικά υποβάλλει σχετική έκθεση ελέγχου στην Γενική Συνέλευση των μελών.-

δ) Στα συμπεράσματά της καταλήγει η Εξελεγκτική Επιτροπή σε συνεδρίαση, παίρνει δε την σχετική απόφαση κατά πλειοψηφία. Συνεδριάζει νόμιμα ακόμη κι αν παρίστανται μόνο τα δύο εξ’ αυτής μέλη, οπότε όμως για να ληφθεί νόμιμα απόφαση απαιτείται ομοφωνία.-

ε) Για την ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αναπληρωματικών ( 2 ), ισχύουν ακριβώς τα ίδια που ισχύουν και για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά διαλαμβάνονται στο άρθρο 14 του καταστατικού.-

 

Άρθρο 22ον

 

α) Ο ισολογισμός κα απολογισμός, καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που συντάσσονται κατά τους όρους του καταστατικού, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μελών, μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους.-

β) Η εξελεγκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά και τις αποφάσεις για τους ελέγχους που κάνει όπως και για τις εκθέσεις προς τη Γενική Συνέλευση που συντάσσει.-

γ) Σε περίπτωση ταμιακής ή διαχειριστικής ανωμαλίας η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Εφ όσον ο Πρόεδρος μέσα σε δέκα (10) μέρες δεν εισακούσει την αίτηση αυτή, δικαιούται η Επιτροπή να συγκαλέσει η ίδια γενική συνέλευση.-

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 23ον

 

α) Το Σωματείο, μαζί με άλλα Σωματεία Αποφοίτων Μουσικών Σχολείων, που επιδιώκουν κοινούς σκοπούς, μπορούν ελεύθερα να συγκροτήσουν αντίστοιχα Πανελλήνια Σωματεία ή άλλου είδους μη κερδοσκοπική ένωση. Μπορεί επίσης να συμμετάσχει σε ήδη υφιστάμενα τέτοια ή να αποχωρήσει απο αυτά.-

β) Η είσοδος του Σωματείου σε τέτοιες ενώσεις, η αποχώρηση αυτού από αυτές, η λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στις σχέσεις του Σωματείου με τέτοιες ενώσεις καθώς και η εκλογή αντιπροσώπων του Σωματείου σ αυτές, η ανάκλησή τους και η εν γένει αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή σε μικτή συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που απευθύνεται στα μέλη και των δύο αυτών οργάνων, πριν από μια τουλάχιστον εβδομάδα από την συνεδρίαση.-

γ) Οι αποφάσεις του μικτού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των επτά δεκάτων (7/10) τουλάχιστον του συνόλου των μελών των δύο αυτών οργάνων.-

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 24ον

 

α) Το Σωματείο επιδιώκει συνεργασία με όλα τα Σωματεία Αποφοίτων Μουσικών Σχολείων, για αποτελεσματικότερη προαγωγή και εκπλήρωση των κοινών σκοπών.-

β) Το Σωματείο δύναται να συμμετάσχει σε κάθε εθνική, κοινωνική, μορφωτική, καλλιτεχνική κλπ εκδήλωση, κυρίως του δήμου Πειραιά και Αθηνών, αλλά και γειτονικών δήμων και συνοικισμών που έχουν γενικότερη σημασία.-

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 25ον

 

Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ενεργών μελών και ψηφιστεί από τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών του συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου.-

Άρθρο 26ον

 

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 27ον

 

Ορίζεται προσωρινό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο απο τα ακόλουθα ιδρυτικά μέλη:

1. Πρόεδρος Καρανίκας Ανδρέας

2. Αντιπρόεδρος Λουδάρος Σιδέρης

3. Γενικός Γραμματέας Βουζελάκου Έλλη-Μαρία

4. Ταμίας Βασιλειάδου Ναταλί

5. Μέλος Παπαδοπούλου Ευανθία

6. Μέλος Αλατσάκης Αργύρης

7. Μέλος Μονιούδης Παντελής

 

το οποίο εξουσιοδοτούμε ειδικά να ενεργήσει για τη δικαστική αναγνώριση του σωματείου και να συγκαλέσει γενική συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριμήνου απο την τελεσίδικη αναγνώρισή του.

Άρθρο 28ον

 

Για κάθε περίπτωση, που δεν προβλέφθηκε με το παρόν καταστατικό, που αφορά την δραστηριότητα και λειτουργία του Σωματείου, ισχύουν οι Διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών περί Σωματείων Νόμων.-

Άρθρο 29ον

 

Το ανά χείρας καταστατικό, αποτελούμενο από 28 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστικε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Γενική Συνέλευση στις 07/03/2009. Το καταστατικό θα ισχύει μετά την κατά νόμο αναγνώριση του Συλλόγου από τα αρμόδια Δικαστήρια

 

Στον Πειραιά,{jcomments on}
Διάδοση στα Social Media
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP